Labour license No.: 66255
POEA Accreditation No.: 10352461
印尼領事館經營牌照: 14544.077.VII.2021
孟加拉領事館經營牌照: 0987
本公司持有菲律賓、印尼、柬埔寨及孟加拉領事館簽發的特許經營牌照